Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

 • De overeenkomst tussen een Leverancier en een deelnemer terzake van het verstrekken van diensten aan een Deelnemer. Dienstenovereenkomsten kunnen zijn onderworpen aan de afzonderlijke algemene voorwaarden van een leverancier.
 • Consumenten die gebruik maken de diensten van SlimmEnergie.
 • Leveranciers van gas en/of elektriciteit.
 • De machtiging die een deelnemers aan SlimmEnergie kan verlenen voor het sluiten van Overeenkomsten namens een Deelnemer met een of meerdere Leveranciers, zoals nader omschreven in artikel 6.
 • De overeenkomst tussen de SlimmEnergie en een Deelnemers op grond waarvan een Deelnemer gebruik maakt van de inschrijving bij/ de bemiddeling door SlimmEnergie van een dienst. De Overeenkomst bestaat ten minste uit de aanmelding en/of de inschrijving door een Deelnemer voor een dienst en de Voorwaarden.
 • De diensten met betrekking ie tot de levering van elektriciteit en/of gas, die door Leveranciers aan Deelnemers worden verstrekt, daaronder begrepen het jaarlijks overzetten naar de op dat moment goedkoopste energie leverancier.
 • SlimmEnergie. Slimmenergie BV, Hoge Naarderweg 5, 1217 AB Hilversum Alle correspondentie uitsluitend via klantenservice@slimmenergie.nl.
 • Deze algemene voorwaarden van SlimmEnergie.

 

Artikel 2 Toepassing

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Het aanbod van SlimmEnergie
 • alle Overeenkomsten
 • alle leveringen en/of (gebruik van) de door de Deelnemer geselecteerde Dienstverlening
 • de Machtiging.

2.2. Indien een deelnemer tijdens het on-line registratieproces op de “Accepteren en verzenden” knop (of vergelijkbare button waarmee een Deelnemer een Overeenkomst aanvaardt) drukt, gaat de Deelnemer daarmee zonder wijzigingen akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden, in afwachting van de acceptatie door SlimmEnergie van het verzoek tot inschrijving als Deelnemer, dan wel voor de Dienstverlening.

2.3. Deelname en toegang tot en gebruik van de Dienstverlening komen tot stand conform het bepaalde in deze Voorwaarden en nadat door de Deelnemer alle informatie aan SlimmEnergie (c.q. aan de Leverancier) is verstrekt, die nodig is voor het uitvoeren van de dienst door de Leverancier.

2.4 Het afgeven van een Machtiging houdt tevens in aanvaarden door de Deelnemer van deze Voorwaarden.

 

Artikel 3 Voorwerp van de Overeenkomst

3.1 SlimmEnergie zal ten behoeve van haar Deelnemers onderhandelingen voeren met Leveranciers en zich inspannen, teneinde zo gunstig mogelijke aanbiedingen door de Leveranciers te doen verzorgen voor het gebruik door Deelnemers van de Dienstverlening.

3.2 Indien een Machtiging is verleend, kan SlimmEnergie zelfstandig, doch namens de Deelnemer Dienstenovereenkomsten aangaan met Leveranciers.

3.3 SlimmEnergie is niet verplicht om iedereen als Deelnemer te accepteren.

Artikel 4 Verplichtingen van Deelnemer

4.1. Deelnemer gaan er mee akkoord dat:

 • zij bij aanmelding voor Dienstverlening steeds alle velden (bij het aanmelden via internet of anderszins) volledig, correct en naar waarheid invullen
 • zij veranderingen in persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer) tijdig doorgeven aan SlimmEnergie
 • alleen zij verantwoordelijk zijn voor de correcte nakoming van Dienstenovereenkomsten
 • zij de Dienstverlening niet zullen gebruiken voor ongepaste, onrechtmatige, of verboden doeleinden
 • zij hun gebruikersnaam/ wachtwoord niet zullen verstrekken aan derden , en dat zij alle redelijke maatregelen nemen om ongeautoriseerd gebruik van deelname aan SlimmEnergie of enige Dienstverlening tegen te gaan.

4.2. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van de eigen niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverkort het bepaalde in artikel 8.8.

 

Artikel 5 Verplichtingen van SlimmEnergie

5.1. SlimmEnergie zal de gegevens van en omtrent Deelnemers alleen gebruiken voor zover dat nodig is in verband met de totstandkoming of het gebruik van de Dienstverlening. SlimmEnergie zal dergelijke gegevens niet aan derden overdragen, anders dan aan partijen die deze gegevens nodig hebben in het kader van leveren van de Dienstverlening, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  .

5.2. SlimmEnergie zal zich naar beste vermogen inspannen om:

 • de aanbiedingen als bedoeld in artikel 3.1 te (doen) verzorgen; en
 • op grond van de Machtiging namens de Deelnemer Dienstverleningenovereenkomsten met leveranciers aan te gaan;

 

Artikel 6  Machtiging

6.1. De deelnemer geeft aan SlimmEnergie een Machtiging.. Deze Machtiging wordt digitaal of schriftelijk verleend.. Met de Machtiging verleent de deelnemer aan SlimmEnergie tot weder intrekking, last en volmacht om:

 • Namens de Deelnemer gegevens opvraagt en raadpleegt bij Leveranciers die omtrent een Deelnemer geregistreerd zijn en waar nodig namens een deelnemer  correctie of wijziging van die gegevens te bewerkstelligt, bijvoorbeeld (en waar nodig na overleg met de deelnemer) bij verhuizing of in geval van een door  termijnbedragen, etc.
 • namens Deelnemer afspraken te maken met een Leverancier.
 • op zijn/haar naam en voor rekening en voor risico van de Deelnemer jaarlijks een Dienstenleveringsovereenkomst te sluiten met de Leverancier en, wanneer mogelijk, de Dienstenovereenkomst van de Deelnemer met de huidige Leverancier op te zeggen.

6.2. De Machtiging kan door de Deelnemer op elk moment worden ingetrokken. Intrekking van de Machtiging heeft geen invloed op de Dienstenovereenkomsten, die SlimmEnergie namens de Deelnemer is aangegaan, vóór het moment dat de intrekking van de machtiging SlimmEnergie heeft bereikt.

6.3. De Machtiging eindigt in ieder geval op het moment dat de deelnemer zijn/haar deelname aan SlimmEnergie om welke reden dan ook eindigt of haar verplichting(en) na ingebrekestelling door SlimmEnergie jegens SlimmEnergie niet nakomt.

Artikel 7 Onafhankelijke partijen

7.1. SlimmEnergie treedt alleen op als onafhankelijk intermediair teneinde Deelnemers en Leveranciers bij elkaar te brengen voor het afnemen van Diensten. SlimmEnergie is geen partij bij de Dienstverleningsovereenkomsten, ook niet indien deze wordt gesloten op basis van de Machtiging. SlimmEnergie heeft geen controle over en kan derhalve niet instaan voor de kwaliteit en continuïteit van de Dienstverlening, de nakoming van Dienstverleningsovereenkomsten en/of de bekwaamheid en/of gegoedheid van betrokken partijen.

7.2. SlimmEnergie en haar Deelnemers zijn ten opzichte van elkaar onafhankelijke partijen. Er is (bijvoorbeeld) geen sprake van een agentschap, samenwerkingsverband, arbeids- of franchise relatie.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald, is iedere aansprakelijkheid van SlimmEnergie voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de Deelname, het gebruik van de Machtiging of het gebruik of de Dienstenlevering, uitgesloten.

8.2. SlimmEnergie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die wordt veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid of opzet in de uitoefening van haar verplichtingen zoals opgenomen in  enige Overeenkomst of deze Voorwaarden.

8.3. Iedere aansprakelijkheid van SlimmEnergie voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade of verlies van goodwill is uitgesloten.

8.4. Iedere aansprakelijkheid van SlimmEnergie voor handelingen of nalaten van Leveranciers of derde partijen die zijn ingehuurd of gecontracteerd door SlimmEnergie, is uitgesloten.

8.5. Iedere aansprakelijkheid van SlimmEnergie voor het gebruik van of het vertrouwen op informatie die beschikbaar is gesteld op de website van SlimmEnergie, is uitgesloten.

8.6. Indien op SlimmEnergie enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van SlimmEnergie zal worden uitgekeerd.

8.7. SlimmEnergie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, en /of andere schadelijke programma’s of bestanden, die via de website of het gebruik van de Dienstverlening of op enige andere wijze worden ontvangen door Deelnemers, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet van SlimmEnergie.

8.8. De Deelnemer zal SlimmEnergie en haar bestuurders vrijwaren tegen alle claims en aanspraken van derden, en zal SlimmEnergie en haar bestuurders alle schade en redelijke kosten vergoeden, die verband houden met de niet-nakoming door de Deelnemer van enige verplichting opgenomen in deze Voorwaarden, of enige Dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 9 Beëindiging Deelname

9.1. Verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om voort te blijven bestaan na het beëindigen van de Deelname of enige Overeenkomst, blijven van toepassing na de beëindiging van de Deelname, respectievelijk de betreffende Overeenkomst.

9.2. Deelnemers verklaren zich er mee bekend en akkoord dat beëindiging van de Deelname aan Slimenergie kan resulteren in verlies van kortingen, die door SlimmEnergie bij Leveranciers worden bedongen.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, software, namen, afbeeldingen of publicaties van SlimmEnergie blijven gedurende en na afloop van de Deelname c.q. enige Overeenkomst in eigendom van SlimmEnergie of een derde partij van wie SlimmEnergie het recht heeft verkregen om deze rechten te gebruiken.

10.2. Materiaal dat ter beschikking aan Deelnemers is gesteld, zal niet door deze worden gekopieerd, nagemaakt, getoond aan derden, of op andere wijze worden gebruikt worden, anders dan voortvloeiend uit de 0vereenkomst of deze Voorwaarden.

Artikel 11 Diversen

11.1. SlimmEnergie heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden tussen de partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de website, bekend zijn gemaakt.

11.2. Indien enige wijziging van de Voorwaarden aantoonbaar in het nadeel van deelnemers is, heeft een Deelnemer het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging de Deelname schriftelijk te beëindigen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en iedere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 24 september 2019.