Algemene voorwaarden SlimmEnergie versie 6 oktober 2023

Algemene voorwaarden van SlimmEnergie

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt de volgende
betekenis toegekend aan de hierna met een hoofdletter
geschreven begrippen:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
van SlimmEnergie, versie oktober 2023;
Deelnemer: Consumenten, althans natuurlijke personen
niet handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, die gebruikmaken van de bemiddeling door
SlimmEnergie bij het totstandkomen van Dienstenovereenkomsten.
Diensten: De diensten met betrekking tot de levering
van elektriciteit en/of gas, die door Leveranciers aan
Deelnemers worden verstrekt.
Dienstenovereenkomst: De overeenkomst tussen een
Leverancier en een Deelnemer terzake van het
verstrekken van Diensten aan een Deelnemer.
Dienstenovereenkomsten kunnen zijn onderworpen aan
de afzonderlijke algemene voorwaarden van een
leverancier.
Leverancier(s): Leveranciers van elektriciteit en/of gas.
Machtiging: De machtiging die een Deelnemer aan
SlimmEnergie kan verstrekken, op grond waarvan
SlimmEnergie de huidige Dienstenovereenkomst van de
Deelnemer kan opzeggen en een nieuwe
Dienstenovereenkomst met een of meerdere
Leveranciers kan sluiten ten behoeve van de Deelnemer.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Deelnemer
en SlimmEnergie op grond waarvan de Deelnemer
gebruik maakt van de bemiddeling door SlimmEnergie bij
het aangaan van Diensten, waaronder begrepen het
opzeggen namens de Deelnemer van diens
Dienstenovereenkomst bij een bepaalde Leverancier,
alsmede het aangaan namens de Deelnemer van een
nieuwe Dienstenovereenkomst met een Leverancier, op
basis van de op dat moment prijstechnisch voordeligste
tarieven.
Partijen: SlimmEnergie en Deelnemer, de partijen bij een
Overeenkomst.
SlimmEnergie: SlimmEnergie B.V., ingeschreven in het
handelsregister onder 75130858, statutair gevestigd te
Oosterhout, klantenservice@SlimmEnergie.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid en gebondenheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes, machtigingen, overeenkomsten
in de ruimste zin van het woord, tussen SlimmEnergie en
Deelnemer, waarop SlimmEnergie deze van toepassing
heeft verklaard.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen
Partijen zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze Algemene voorwaarden
onverminderd van kracht blijven. SlimmEnergie en de
Deelnemer zullen in dat geval in overleg treden met het
doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
dan wel vernietigde bepalingen in acht worden
genomen.
4. SlimmEnergie heeft het recht deze algemene
voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. De
gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing
zijn een maand nadat SlimmEnergie de Deelnemer van
de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande
dat voor reeds gesloten Overeenkomsten de
voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de
dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Bij
wijziging van deze algemene voorwaarden heeft
Deelnemer het recht om de Overeenkomst binnen
voornoemde termijn van één maand schriftelijk op te
zeggen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
1. Een Overeenkomst tussen Deelnemer en SlimmEnergie
komt eerst tot stand doordat Deelnemer tijdens het
online registratieproces drukt op de knop “Accepteren
en verzenden” knop (of vergelijkbare button waarmee
een Deelnemer een Overeenkomst aanvaardt). Daarmee
gaat de Deelnemer zonder wijzigingen akkoord met de
inhoud van deze Algemene Voorwaarden, in afwachting
van de acceptatie door SlimmEnergie van het verzoek tot
inschrijving als Deelnemer, dan wel voor de
Dienstverlening.
2. SlimmEnergie is niet verplicht om een aanvang te nemen
met de uitvoering van de Overeenkomst, alvorens
Deelnemer het aanbod/offerte heeft bevestigd.
3. Slimmer is gerechtigd om deelname, toegang tot en
gebruik van de Dienstverlening door Deelnemer op te
schorten, totdat Deelnemer alle informatie aan
SlimmEnergie (c.q. aan de Leverancier) heeft verstrekt,
welke nodig is voor uitvoering van de Dienstverlening.
SlimmEnergie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor enige schade en/of kosten aan de zijde van
Deelnemer indien opschorting plaatsvindt conform het
bepaalde in dit artikel.
4. Het afgeven door Deelnemer van een voor de
Overeenkomst door SlimmEnergie verzochte
Machtiging, houdt een “aanvaarding” tot het aangaan
van een Overeenkomst in.
5. SlimmEnergie heeft het recht om zonder opgave van
redenen een Deelnemer niet te accepteren.

Artikel 4. Prijs en betaling
1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in Euro en
inclusief BTW.
2. SlimmEnergie factureert Deelnemer eenmaal per jaar
dan wel eenmaal per maand, afhankelijk van hetgeen
Partijen zijn overeengekomen.
3. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na
de factuurdatum, op een door SlimmEnergie op de
factuur aangewezen wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd.
4. SlimmEnergie is gerechtigd om aanspraak te maken op
de buitengerechtelijke incassokosten ingevolge het
Besluit vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten, alsmede de wettelijke rente, indien
Deelnemer is verzuim verkeert met diens
betalingsverplichtingen.
5. Indien enige factuur niet binnen een termijn van 30
dagen is voldaan, dan is SlimmEnergie gerechtigd de
uitvoering van de Opdracht op te schorten.
SlimmEnergie is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele
schade voor Deelnemer die daaruit mocht ontstaan.
6. Ingeval van faillissement, toepassing van de Wettelijke
schuldsanering op Natuurlijke Personen, van Deelnemer,
is SlimmEnergie gerechtigd om terstond de uitvoering
van de Opdracht op te schorten of te ontbinden, waarbij
alle vorderingen van SlimmEnergie op Deelnemer
terstond opeisbaar worden.
7. SlimmEnergie is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te
passen.

Artikel 5. Voorwerp Overeenkomst
1. Op SlimmEnergie rust uitsluitend een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting
om ten behoeve van haar Deelnemers
onderhandelingen te voeren met Leveranciers, teneinde
zo financieel voordelig mogelijke aanbiedingen door de
Leveranciers te doen verzorgen, voor het gebruik door
Deelnemers van de Diensten.
2. Indien een Machtiging is verleend, kan SlimmEnergie
zelfstandig, doch namens de Deelnemer
Dienstenovereenkomsten aangaan met Leveranciers.
Deelnemers worden zoveel mogelijk en zo vroeg
mogelijk op de hoogte gebracht van een
Dienstenovereenkomst met een Leverancier.

Artikel 6. Verplichtingen SlimmEnergie
1. SlimmEnergie zal de gegevens van en over Deelnemers
alleen gebruiken voor zover dat nodig is in verband met
de totstandkoming of het gebruik van de
Dienstverlening. SlimmEnergie zal dergelijke gegevens
niet aan derden overdragen, anders dan aan partijen die
deze gegevens nodig hebben in het kader van leveren
van de Dienstverlening, een en ander met inachtneming
van het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
2. Slimmerenergie zal zich naar beste inzicht en vermogen
inspannen om;
– de aanbiedingen als bedoeld in artikel 5.1 te
(doen)verzorgen);
– op grond van de Machtiging namens Deelnemer
Dienstenovereenkomsten op te zeggen en/of aan te
gaan.

Artikel 7. Verplichtingen Deelnemer
1. Deelnemer gaat ermee akkoord dat, alsook is gehouden
om:
a) bij aanmelding voor Dienstverlening (online of
anderszins) alle verzochte gegevens steeds volledig,
correct en naar waarheid in te vullen;
b) wijziging van deze gegevens, waaronder meer doch
niet uitsluitend de persoonsgegevens (naam, adres,
woonplaats, email adres en telefoonnummer) steeds
zo spoedig mogelijk door te geven aan SlimmEnergie;
c) de Dienstverlening en de toegang en het gebruik tot
enige online omgeving van SlimmEnergie, niet te
zullen gebruiken voor ongepaste, onrechtmatige, of
verboden doeleinden;
d) de eigen gebruikersnaam/wachtwoord niet te zullen
verstrekken aan derden, en om alle redelijke
maatregelen te nemen om ongeautoriseerd gebruik
van deelname aan SlimmEnergie of enige
Dienstverlening tegen te gaan.
e) SlimmEnergie informatie uitwisselt met Leveranciers
en namens hen alsmede bij hen, gegevens opvraagt,
raadpleegt dan wel zonodig ten behoeve van
Deelnemers wijzigt, welke informatie omtrent
Deelnemer bij de Leveranciers geregistreerd zijn.
Hierbij wordt onder meer doch niet uitsluitend
begrepen: gegevens aangaande het gebruik van
Diensten of aanpassingen van adresgegevens,
termijnbedragen of andere door Deelnemers
gewijzigde gegevens zoals aangebrachte
zonnepanelen/warmtepompen of overige
voorzieningen.
2. Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid om alle
gegevens waarvan SlimmEnergie aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn, of waarvan Deelnemer redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst – waaronder begrepen
later opgetreden wijzigingen in reeds doorgegeven
gegevens, dan wel wijzigingen zoals benoemd in het
vorige lid onder sub e, tijdig aan SlimmEnergie worden
verstrekt.
3. Deelnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van
niet-nakoming van de verplichtingen in het vorige lid,
onverkort het bepaalde in artikel 10.

Artikel 8. Machtiging
1. De deelnemer verleent aan SlimmEnergie een
Machtiging. Deze Machtiging wordt digitaal of schriftelijk
verleend. Met de Machtiging verleent de deelnemer aan
SlimmEnergie tot weder intrekking, last en volmacht om:
a) Namens de Deelnemer gegevens op te vragen en te
raadplegen bij Leveranciers die omtrent een
Deelnemer geregistreerd zijn en waar nodig namens
een deelnemer correctie of wijziging van die
gegevens te bewerkstelligt, bijvoorbeeld (en waar
nodig na overleg met de deelnemer) bij verhuizing of
in geval van een door termijnbedragen, etc.
b) namens Deelnemer afspraken te maken over de te
leveren Diensten met een Leverancier.
c) op zijn/haar naam en voor rekening en voor risico
van de Deelnemer jaarlijks een
Dienstenleveringsovereenkomst te sluiten met de
Leverancier en, wanneer mogelijk, de
Dienstenovereenkomst van de Deelnemer met de
huidige Leverancier op te zeggen.
2. De Machtiging kan door de Deelnemer op elk moment
op dezelfde wijze worden ingetrokken. Intrekking van de
Machtiging heeft geen invloed op de
Dienstenovereenkomsten, die SlimmEnergie namens de
Deelnemer is aangegaan, vóór het moment dat de
intrekking van de machtiging SlimmEnergie heeft
bereikt.
3. De Machtiging eindigt in ieder geval op het moment dat
de deelnemer zijn Overeenkomst met SlimmEnergie om
welke reden dan ook heeft opgezegd, dan wel in het
geval Deelnemer zijn verplichting(en) na voorafgaande
ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen door
SlimmEnergie jegens SlimmEnergie niet nakomt.

Artikel 9. Onafhankelijkheid
1. SlimmEnergie treedt alleen op als onafhankelijk
intermediair teneinde Deelnemers en Leveranciers bij
elkaar te brengen voor het afnemen van Diensten.
SlimmEnergie is geen partij bij de
Dienstverleningsovereenkomst, ook niet indien deze
wordt gesloten op basis van de Machtiging.
SlimmEnergie heeft geen controle over en kan derhalve
niet instaan voor, de kwaliteit en continuïteit van de
Dienstverlening, de nakoming van
Dienstverleningsovereenkomsten/of de bekwaamheid
en/of gegoedheid van betrokken partijen.
2. SlimmEnergie staat onafhankelijk ten opzichte van haar
Deelnemers en de Leveranciers. Anders dan de
Overeenkomst met Deelnemers is er (bijvoorbeeld) geen
sprake van een agentschap, samenwerkingsverband,
arbeidsrelatie of franchise relatie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. SlimmEnergie aanvaardt wettelijke verplichtingen tot
schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. Behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald, is
iedere aansprakelijkheid van SlimmEnergie voor schade,
voortvloeiend uit of verband houdend met de
Overeenkomst, het gebruik van de Machtiging of het
gebruik van de Dienstenovereenkomst, uitgesloten.
3. De totale aansprakelijkheid van SlimmEnergie wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe
schade, welke wordt veroorzaakt als gevolg van grove
nalatigheid of opzet uit hoofde van de Overeenkomst.
Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die Deelnemer zou moeten
maken om de prestatie van SlimmEnergie aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade
wordt echter niet vergoed indien Deelnemer de
Overeenkomst heeft ontbonden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de
zin van deze voorwaarden;
c. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van schade, voor zover
Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade in de zin van deze
voorwaarden.
4. Aansprakelijkheid van SlimmEnergie voor indirecte
schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verlies van
goodwill etc., is uitgesloten.
5. Voor zover op SlimmEnergie enige aansprakelijkheid
mocht rusten, is deze beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de verzekeringsmaatschappij
van SlimmEnergie zal worden uitgekeerd.
6. Behoudens opzet of grove nalatigheid van SlimmEnergie,
is SlimmEnergie niet aansprakelijk voor schade van
Deelnemer veroorzaakt door: a) handelingen of nalaten
van Leveranciers of derden welke betrokken zijn bij een
Dienstenovereenkomst met Deelnemer, b) het gebruik
van of het vertrouwen op, informatie zoals vermeld op
de website van SlimmEnergie, c) enige tekortkoming van
Deelnemer ter zake het bepaalde in artikel 7, d) schade
veroorzaakt door virussen en/of andere schadelijke
programma’s of bestanden, die via de website of het
gebruik van de Diensten of op enige andere wijze
worden ontvangen door Deelnemers.
7. Deelnemer zal SlimmEnergie vrijwaren tegen alle claims
en aanspraken van derden en zal SlimmEnergie en haar
bestuurders alle schade en redelijke kosten vergoeden,
die verband houden met de toerekenbare tekortkoming
van Deelnemer ter zake enige verplichting opgenomen
in de Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of
enige Dienstenovereenkomst.

Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt mede verstaan alle
omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de
Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van
SlimmEnergie kan worden verlangd, onder welke
omstandigheden in ieder geval zijn begrepen geheel of
gedeeltelijk in gebreke zijn van derden die door
SlimmEnergie zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de
Overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen van
welke aard dan ook, en voorts iedere omstandigheid die
SlimmEnergie redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien
en waarop SlimmEnergie geen invloed heeft kunnen
uitoefenen.
2. In geval van overmacht is SlimmEnergie niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat zij
haar verplichtingen uit hoofde van de met Deelnemer
gesloten Overeenkomst niet (tijdig) nakomt. Voor zover
nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de
verplichtingen van SlimmEnergie opgeschort voor de
duur van de overmacht. Indien de periode, waarin door
overmacht de nakoming van de verplichtingen door
SlimmEnergie niet mogelijk is, langer duurt dan drie
maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien SlimmEnergie bij het intreden van de overmacht
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd voor het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel, afzonderlijk te factureren en is Deelnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 12. Beëindiging Dienstenovereenkomst
1. Deelnemers verklaren zich ermee bekend en akkoord dat
opzegging van de Dienstenovereenkomst met een
huidige leverancier op basis van de Overeenkomst en
Machtiging, kan resulteren in verlies van kortingen, die
door Deelnemer of SlimmEnergie bij de betreffende
Leverancier zijn bedongen.

Artikel 13. Privacy en gegevensverwerking
1. SlimmEnergie gaat zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts
conform haar privacy statement gebruiken. De meest
actuele versie van de privacy statement is te vinden op
de website van SlimmEnergie. Indien SlimmEnergie bij de
uitvoering van enige Overeenkomst geacht wordt
persoonsgegevens met derden te verwerken, wordt
daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten.
2. Indien SlimmEnergie dit van belang acht voor de
uitvoering van de Overeenkomst, zal Deelnemer
SlimmEnergie desgevraagd onverwijld schriftelijk
informeren over de wijze waarop Deelnemer uitvoering
geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
(AVG)
3. Indien SlimmEnergie op grond van de Overeenkomst
dient te voorzien in beveiliging van gegevens, zal deze
beveiliging voldoen aan de overeengekomen
specificaties en aan een beveiligingsniveau dat gelet op
de stand van de techniek, de gevoeligheid van de
gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet
onredelijk is.

Artikel 14. Intellectuele eigendommen
1. Alle auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten die rusten op de website, software,
namen, afbeeldingen of publicaties van SlimmEnergie
blijven gedurende en na afloop van de Overeenkomst in
eigendom van SlimmEnergie of een derde partij van wie
SlimmEnergie het recht heeft verkregen om deze
rechten te gebruiken
2. Het is Deelnemer niet toegestaan om enige door
SlimmEnergie ter beschikking gesteld materiaal,
documenten, afbeeldingen en/of andere gegevens te
kopiëren, na te maken, te openbaren of te verspreiden,
dan wel op andere wijze te gebruiken dan voortvloeiend
uit de 0vereenkomst of deze Algemene voorwaarden.

Artikel 15. Algemene slotbepalingen
1. Op deze Algemene voorwaarden en iedere
overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van
toepassing.
2. Deze Algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 6 oktober
2023 en vervangt alle eerdere versies.

 

Algemene voorwaarden SlimmEnergie